Finansowa pomoc dla rodziców uczniów

Nowy rok szkolny wiąże się z długą listą zakupów, by skompletować wyprawkę szkolną. W przypadku posiadania więcej niż jednego ucznia w domu, koszty te mogą naprawdę nadwyrężyć budżet domowy. Na szczęście są możliwości, by podreperować domowe finanse. W roku szkolnym 2019/2020 rodzice uczniów mogą bowiem starać się o dodatkowe świadczenia pieniężne, które są przyznawane właśnie m.in. na skompletowanie wyprawki szkolnej.

Najgłośniej rozreklamowanym świadczeniem pieniężnym, mającym pomóc rodzicom uczniów, jest program 300+. Od lipca 2019 roku już po raz drugi rodzice mogą składać wnioski o przyznanie im tego świadczenia. Wniosek może być złożony przez rodzica, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka lub osobę uczącą się. Wniosek może złożyć tylko jeden z rodziców/ opiekunów. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną, każdy z rodziców może złożyć wniosek o świadczenie 300+, jednak każdy z nich dostanie jego tylko połowę, czyli po 150 zł. Wnioski można składać w okresie od 1 lipca 2019 do 30 listopada 2019 r. poprzez system [email protected] lub bankowość elektroniczną.

Z kolei rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami mogą starać się o pieniądze na dofinansowanie bądź zakup podręczników. Jak szacuje resort polityki społecznej, w tym roku szkolnym pomoc taką otrzyma blisko 41,5 tysiąca uczniów, którzy są niepełnosprawni i mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Maksymalna wysokość dopłaty może wynieść 445 złotych. Rodzice lub opiekunowie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w trybie szkoły zawodowej, które w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do klasy: I branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, mogą starać się także o dodatkowe pieniądze. Ich wysokość uzależniona jest od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, a kwoty zaplanowano w widełkach od 225 zł do 445 zł. Termin na złożenie wniosku jest ustalany przez wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta, natomiast listę uprawnionych uczniów sporządza dyrektor szkoły. Pieniądze są przelewane z urzędu na konto szkoły, która z kolei wypłaca środki rodzicom/ opiekunom po przedstawieniu przez nich dowodów zakupu podręczników czy materiałów edukacyjnych.

Kolejną formą pomocy rodzicom/ opiekunom uczniów są dodatki do zasiłku rodzinnego z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Przyznawane są one w celu częściowego pokrycia wydatków na utrzymanie dziecka. W decyzji o przyznaniu tego dodatku, a także samego zasiłku, liczy się kryterium dochodowe, które wynosi 674 zł, natomiast w przypadku wychowywania dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, kryterium to wynosi 764 zł. Dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego dla każdego dziecka wynosi 100 zł i jest wypłacany jednorazowo.