Stypendium szkolne

Za chwilę rozpocznie się kolejny rok szkolny, więc już niedługo rodzice lub opiekunowie staną przed ważnym zadaniem – skompletowaniem wyprawki szkolnej. W skład wyprawki wejdą podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty do pisania, długopisy, kredki, flamastry, plecaki, stroje na w-f oraz wiele innych rzeczy, które w toku roku szkolnego będą dziecku bardzo potrzebne. Tylko skąd na ty wszystko wziąć pieniądze, jak budżet domowy ledwo się dopina?

Oczywiście z pomocą przychodzi rządowy program 300+, jednak może się okazać, że i on nie pokryje wszystkich wydatków, jakie trzeba poczynić. Dlatego warto zapoznać się z możliwością uzyskania pomocy finansowej od gminy. Oto na rok szkolny 2019/2020 gminy przygotowały stypendium szkolne. Skierowane jest ono dla dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Taka sytuacja może wynikać z niskich dochodów w rodzinie, zwłaszcza, gdy jeden lub oboje z rodziców nie pracują, w rodzinie występuje niepełnosprawność, ciężka bądź długotrwała choroba, wielodzietność czy niezdolność wychowawczo-opiekuńcza. Do pomocy kwalifikują się także rodziny, w których występuje zjawisko alkoholizmu czy narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna. Stypendium szkolne może otrzymać także dziecko, w rodzinie którego wystąpiło zdarzenie losowe.

Pomoc gminy w zakresie stypendium szkolnego przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych, a także słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. Te osoby mogą starać się o pieniądze do czasu ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż do dnia ukończenia 24 roku życia.

O stypendium szkolne mogą starać się także wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków, które umożliwiają dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Przysługuje ono wówczas do czasu ustania obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość stypendium wynosi maksymalnie 514 zł na osobę, przy czym jej wysokość ustalana jest w zależności od dochodu na osobę w rodzinie danego ucznia. Ze stypendium mogą być pokrywane wydatki na koszty udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą czy pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym (np. zakup podręczników).